Uczestnicy projektu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projektem objęte zostaną 63 osoby (36 kobiet, 27 mężczyzn), w podziale na dwie grupy docelowe:

  1. Osoby z niepełnosprawnością – 41 osób (23 kobiety i 18 mężczyzn), w tym co najmniej 80% tej grupy stanowić będą osoby z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym co najmniej 8 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  2. Osoby będące otoczeniem osób z niepełnosprawnością – 22 osoby (13 kobiet i 9 mężczyzn) spełniające przesłanki, o których mowa w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - kryterium opisane szczegółowo w §2 punkt 5 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Spełniające warunek zamieszkania na terenie subregionu północnego województwa śląskiego: m. Częstochowę lub powiatu: częstochowskiego, kłobucki, myszkowski.

Mówiąc po ludzku ;)

Zapraszamy do udziału w projekcie 41 osób z niepełnosprawnością w każdym stopniu, jednakże osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym mają pierwszeństwo udziału.

Zapraszamy również 22 osoby będące otoczeniem osób z niepełnosprawnością, to znaczy mające na co dzień kontakt z osobami z niepełnosprawnością – np. bratem czy siostrą, mamą, tatą czy kuzynem. Jednakże uczestnicy ci muszą spełniać dodatkowe warunki – np. korzystać ze wsparcia pomocy społecznej (np. zasiłek z MOPSu).

Wszyscy uczestnicy projektu muszą mieszkać w Częstochowie lub powiecie częstochowskim, myszkowskim lub kłobuckim.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czy spełniasz warunki uczestnictwa skontaktuj się z nami. Równocześnie pamiętaj, ze rekrutację zaczynamy od sierpnia 2016 r.