Biuro Asystentury Społecznej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wsparcie Biura Asystentury Społecznej skierowane jest do uczestników, którzy potrzebować będą wsparcia Asystenta.

Wsparcie AON odbywać się będzie na trzech głównych płaszczyznach (zgodnie z „Zakresem usług asystenckich realizowanych przez Centrum Asystentury Społecznej”):

• Obszar aktywizacji społecznej – wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, w powrocie do domu; wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych, wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie ON w imprezach kulturalnych, w wyjściach do kina itp.; wsparcie w obowiązkach domowych; tłumaczenie na język migowy, pozostałe sprawy życia codziennego.

• Obszar wspomagania w edukacji – pomoc „techniczna” podczas zajęć edukacyjnych (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej), mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, pomoc w rozwoju: zainteresowań, umiejętności planowania i organizacji czasu, umiejętności interpersonalnych, przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w gromadzeniu wiadomości, m.in. poprzez pomoc w pisaniu oraz tłumaczeniu na język migowy, pomoc w gromadzeniu materiałów, redakcji tekstów.

• Obszar aktywizacji zawodowej – pomoc w przemieszczaniu się po mieście, m.in. do urzędów pracy, pracodawców oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową ON; pomoc w zaadoptowaniu się na stanowisku pracy w siedzibie pracodawcy bądź na stanowisku telepracy; trening nowych umiejętności, kompetencji związanych z podjęciem obowiązków zawodowych tj.: punktualność, rzetelność, samodzielność itp.

Osobą odpowiedzialną za kontakt między uczestnikiem a asystentem będzie Dyspozytor, odpowiedzialny m.in. udzielanie informacji, układanie grafiku, obsługę administracyjną i dokumentacyjną, rozwiązywanie problemów, konfliktów, monitorowanie pracy AON oraz superwizje.